Wierszokleta, czy poeta...

Temat: teczka wychowawcy
Co mnie wiadomo na ten temat:
Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Dokumentację, za którą odpowiada nauczyciel i wychowawca klasy stanowią:
Ø dziennik lekcyjny,
Ø dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek przedmiotowych
i nauczania indywidualnego,
Ø arkusze ocen ucznia,
Ø teczka wychowawcy (dokumentacja wewnętrzna szkoły).

Teczka wychowawcy klasy uporządkowuje i ułatwia pracę nauczyciela-wychowawcy. :
co się w niej znajduje
( inf. dla tych co wcześniej prosili o info na maila):

charakterystyka zespołu klasowego,
• planowanie i zapis pracy wychowawczej,
• dokumentowanie współpracy z rodzicami,
• dokumentowanie współpracy z poradnią psychologiczno -pedagogiczną,
• oraz innych spostrzeżeń dotyczących złożonej pracy wychowawczej.
np. prowadzę notatki z różnych"wyskoków"moich podopiecznych, które są potwierdzone podpisem (zawsze mogą zrobić swoją adnotację o zdarzeniu)

Ponieważ m.inn. mam uczniów z dozorem kuratora wszelkie kontakty z urzędnikami mam potwierdzone, a i oni widzą, co ja jako wychowawca robię dla danego ucznia.
Wspólne działania zawsze przynoszą lepszy efekt niż gdy"każdy sobie rzepkę skrobie"....
Teczka faktycznie, może okazać się zbędna jeśli nie masz problemów wychowawczych, natomiast jest pomocna jeśli takowe są.

(poniżej dla zainteresowanych bardziej szczegółowo)

Teczka wychowawcy winna się składać z następujących dokumentów:
1. Lista uczniów danej klasy.
2. Plan pracy wychowawczej klasy na dany rok szkolny lub etap kształcenia dopasowany do specyfiki danej klasy.
4. Wykaz dzieci korzystających z pomocy społecznej.
5. Wykaz dzieci dożywianych.
6. Wykaz dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno - pedagogicznej.
7. Wykaz dzieci z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej.
8. Własne opinie pisane dla placówek, w tym ksero dokumentów przekazywanych dla sądu, poradni, itp.
9. Postanowienia sądów.
10. Zalecenia PPP dot. uczniów w danej klasie z potwierdzeniem, że uczący nauczyciele zapoznali się z zaleceniami.
11. Diagnoza wstępna dotycząca sytuacji domowej wychowanków - ankieta do rodziców.
12. Plan współpracy z rodzicami.
13. Potwierdzone przez rodziców informacje o proponowanej ocenie semestralnej / końcoworocznej, ( zagrozenia oceną ndst)
15. Notatki służbowe nt. niepokojących wydarzeń w klasie, w szkole, na wycieczce, itp.


Pozdrawiam:)
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2654